Про сторони колективних договорів

ЦК ПМГУ на підставі вивчення колективних договорів, укладених на підприємствах галузі, звертає увагу на необхідність коректного викладення в текстах колдоговорів, які укладаються профкомами первинних профспілкових організацій ПМГУ, інформації про їх сторони.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про колективні договори і угоди» (далі – ЗУ про КД)  колективний договір є регулятором виробничих, трудових і соціально-економічних відносин між працівниками і роботодавцями.

У колдоговорах, укладених профспілковими організаціями ПМГУ, в деяких випадках безпосередньо в  якості сторін колективного договору зазначені:

— з одного боку – трудовий колектив або наймані працівники або профком підприємства чи профспілковий комітет без чіткого визначення його найменування із прив’язкою до конкретної первинної профспілкової організації, яку він представляє;

— з іншого боку – адміністрація або орган підприємства (наприклад, Правління, Дирекція) або акціонери акціонерного товариства або власник.

Причиною такої ситуації є, на нашу думку, у тому числі, і суперечливі норми, наведені у ст.12 КЗпП і ст.3 ЗУ про КД.

Зокрема, у ст.12 КЗпП зазначено, що «Колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним органом (особою), з однієї сторони, і первинною профспілковою організацією, які діють відповідно до своїх статутів, а у разі їх відсутності — представниками, вільно обраними на загальних зборах найманих працівників або уповноважених ними органів, з другої сторони».

Норма ст.3 ЗУ про КД (із змінами, внесеними Законом України 16 жовтня 2012 року № 5458-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення сторін колективних переговорів»), якою в першу чергу треба керуватися як нормою спеціального закону при укладенні колективного договору, свідчить: «Колективний договір укладається між роботодавцем з однієї сторони і одним або кількома профспілковими органами, а у разі відсутності таких органів — представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом з іншої сторони». Саме ця норма відповідає Конвенції МОП №98, згідно якої колективний договір — це будь-яка письмова угода про умови праці та найму, яка укладається, з одного боку, підприємцем, групою підприємців або однією чи декількома організаціями підприємців і, з іншого боку, однією або декількома представницькими організаціями трудящих або, при відсутності таких організацій, представниками самих трудящих, які належним чином обрані й уповноважені відповідно до законодавства країни.

 Вважаємо, що при укладенні колективних договорів необхідно виходити з наступного:

  1. Учасником трудових правовідносин-роботодавцем і стороною колективного договору є юридична особа-роботодавець, яка самостійно має права і відповідає за своїми зобов’язаннями. Так, згідно ст.1 Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» роботодавець — юридична особа (підприємство, установа, організація) або фізична особа — підприємець, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб. Уповноважені ж органи підприємства чи його посадові особи не є суб’єктами трудових відносин, а лише здійснюють управління підприємством та виступають від його імені як роботодавця.
  2. За ст.1 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» встановлені цим законом норми поширюються на  найманих працівників  та   організації,   утворені   ними   відповідно   до законодавства  для  представництва  і  захисту їх інтересів, та на роботодавців, організації роботодавців та їх об’єднання. Ця ж стаття визначає наступні поняття:

найманий працівник — фізична особа,  яка працює  за  трудовим договором  на  підприємстві,  в  установі  та  організації,  в  їх об’єднаннях або у фізичних осіб, які використовують найману працю;

            — роботодавець — юридична (підприємство, установа, організація)
або  фізична  особа,  яка  в  межах трудових відносин використовує
працю фізичних осіб.

  1. Трудовий договір працівник укладає саме з юридичною особою-роботодавцем, де він і реалізує своє право на працю. Від імені юридичної особи може у межах визначених її статутом та відповідним положенням діяти його відокремлений підрозділ (філія, представництво, які є невід’ємними частинами цієї юридичної особи). Керівники відокремлених підрозділів призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності (див. ст.95 Цивільного кодексу України).
  2. Визначення власника в якості сторони колдоговору є неправомірним, виходячи у тому числі із змін до ЗУ про КД, внесених Законом України 16 жовтня 2012 року № 5458-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення сторін колективних переговорів» (згідно з ними у частині першій ст.3 ЗУ про КД у попередній редакції слова «власником або уповноваженим ним органом» та слово «трудящих» замінені відповідно словами «роботодавцем» та «працівників»). Крім того, визнання власника чи уповноваженого органу (особи) суб’єктом трудових правовідносин означало б можливість пред’явлення до них майнових претензій, що випливають з цих відносин. У дійсності ж ці претензії пред’являються до юридичної особи-роботодавця, що підтверджується практикою вирішення трудових спорів та п.3 ст. 96 Цивільного кодексу України, згідно з якою «Учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за зобов’язаннями юридичної особи, а юридична особа не відповідає за зобов’язаннями її учасника (засновника), крім випадків, встановлених установчими документами та законом».
  3. Визначення адміністрації підприємства, яка навіть не є органом підприємства, стороною колдоговору є неможливим. Це сьогодні загальновживане поняття. Термін «адміністрація» застосовувався в усіх законодавчих актах про працю до внесення 20 березня 1991 року змін до КЗпП (у тексті КЗпП посилання «адміністрація», «адміністрація підприємства, організації», «адміністрація підприємства, установи, організації» було замінено посиланням «власник або уповноважений ним орган» згідно із Законом№ 871-12 від 20.03.91).
  4. Не є стороною колективного договору також і трудовий колектив — він є  специфічним суб’єктом  трудового  права (ця  специфічність проявляється в тому, що він не має статусу ні юридичної, ні фізичної особи). До його складу входять працівники, які працюють на умовах трудового договору та є самостійними суб’єктами трудових відносин. Від імені працівників у колективних переговорах з роботодавцем виступає первинна профспілкова організація (далі – ППО), яку представляє її виборний профспілковий орган (профком). Саме профспілковий орган (профком ППО) від імені ППО  укладає колективний договір та є його стороною.

 

Таким чином, сторонами колективного договору є:

  • Юридична особа-роботодавець (або діючий від її імені на підставі відповідного положення її відокремлений підрозділ), від імені якої в обсязі наданих їй повноважень діє уповноважена конкретна посадова особа (зокрема, голова Правління, генеральний директор), з однієї сторони;
  • Виборний профспілковий орган (профком первинної профспілкової організації), з іншої сторони, від імені якого в обсязі наданих йому повноважень діє голова профкому.

Рекомендуємо у випадку укладення на локальному рівні колдоговору в умовах утворення спільного представницького органу профспілкової сторони різними профспілками, які діють на підприємстві, та у випадку відсутності передачі ними повноважень з підписання колдоговору профкому ППО ПМГУ зазначити у тексті колдоговору кожний з цих виборних профспілкових органів (профкомів ППО) як суб’єкт профспілкової сторони.     

Невірне  визначення сторін колдоговору може викликати несприятливі правові наслідки як для найманих працівників, так і для профкому ППО. Не допускати таких випадків у колдоговірній практиці ПМГУ можливо і необхідно шляхом ретельної підготовки колективного договору до його затвердження і підписання.

 

Приклади визначення сторін колективного договору:

 

1) «Сторонами колективного договору є:                             

— ПАТ«ХХХ» в особі генерального директора Шевченко Івана Петровича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони (далі – Роботодавець), та Профком первинної профспілкової організації ПАТ «ХХХ», в особі голови Профкому Кириленко Дмитра Степановича, який  діє на підставі Статуту Профспілки металургів і гірників України та Положення про первинну профспілкову організацію Профспілки металургів і гірників України, з іншої сторони (далі — Профком), які в подальшому спільно іменуються «Сторони»;

 

2) «Колективний договір укладений між ПАТ «YYY» (далі – Підприємство),   від імені якого як відокремлений підрозділ і Роботодавець діє Філія «ZZZ« Підприємства (далі – Філія) в особі директора Кутового Іллі Макаровича, який діє на підставі Положення про Філію, затвердженого Правлінням Підприємства (дата і номер протоколу засідання Правління) і довіреності ______________________,  дані довіреності (ким і коли видана — повністю)

(далі – Роботодавець), з однієї Сторони, та Профкомом первинної профспілкової організації Філії «ZZZ» Підприємства  в особі голови Профкому Іванова Івана Івановича, який  діє на підставі Статуту Профспілки металургів і гірників України та Положення про первинну профспілкову організацію Профспілки металургів і гірників України, затвердженого (найменування профспілкового органу, який його затвердив, і дата), з іншої сторони (далі — Профком), які в подальшому спільно іменуються «Сторони».

Распечатать эту статью